Sukukokouksessa 1.6.2014 vahvistetut säännöt
 


1 § Nimi, tarkoitus ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Kilpiä-suvun sukuseura r.y. , jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi ja sen tarkoituksena on jäsentensä sukutunteen vaaliminen ja kehittäminen.
Tätä varten seura
 • kerää sukuarkistoa
 • pitää sukuluetteloa
 • järjestää sukukouksia
 • harjoittaa sukua koskevaa julkaisutoimintaa
Seuran kotipaikkana on Lappeenrannan kaupunki.

2 § Jäsenet
Seuran jäseniä ovat Kilpiä-suvun mies- ja naispuoliset jälkeläiset puolisoineen ja lapsineen.
Hallitus voi ottaa jäseneksi myös suvun jäsenen ottolapsen.

3 § Seuran varat
Seuran toiminnan tukemiseksi suorittavat jäsenet vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Seura voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

4 § Seuran hallitus
Seuran asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan varsinaisessa sukukokouksessa valittava hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä. Hallitus ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen ollessa saapuvilla.

5 § Nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

6 § Sukukokoukset
Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi maalis-elokuun aikana ja paikassa, jonka hallitus määrää. Ilmoittamionen siitä ja tiedonannot jäsenille toimitetaan jokaiselle seuran jäsenelle tai kutsukirjeellä hänen viimeksi antamaansa osoitteenseen. Ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

7 § Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • 1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
 • 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 3. Kunnioitetaan hetken hiljaisuudella 3-vuotiskauden aikana poismenneitä seuran jäseniä.
 • 4. Esitetään toimintakeromus kuluneelta 3-vuotiskaudelta.
 • 5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • 6. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle 3-vuotiskaudelle.
 • 7. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja.
 • 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.
 • 9. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
 • 10. Käsitellään muut hallituksen ja seuran jäsenten esittämät asiat.
 • 11. Kokouksen päättäminen.


8 § Äänioikeus
Sukukokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

9 § Seuran purkaminen
Jos seura päätetään purkaa, kokouksen on samalla päätettävä yhdistyksen omaisuuden ja arkistomateriaalin käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Tätä koskeva päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jollei muuta päätetä yhdistyksen varat ja arkistomateriaali lankeavat Suomen Sukututkimusseura - Genealogia Samfundet i Finland r.y:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

13 § Yhdistyslain noudattaminen
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 26.5.1989/503 säännöksiä.Kilpiä-suvun Sukuseura r.y. on hyväksyty yhdistysrekisteriin merkittäväksi 13.1.1948.